Smartphone-Navigation überspringen
Emploiadas ed emploiads senza patruna u patrun cun obligaziun da pajar contribuziuns

Emploiadas ed emploiads senza patruna u patrun cun obligaziun da pajar contribuziuns

Questas persunas assicuradas n'han betg ina patruna u in patrun cun obligaziun da pajar contribuziuns. I sa tracta per il solit da firmas estras che n'han nagin agen stabiliment d'interpresa en Svizra. Tgi che lavura per ina tala patruna, paja las contribuziuns da l'assicuranza sociala sco ina patruna u in patrun (part dal patrun e part da l'emploià). Ultra da quai ston questas persunas pajar las contribuziuns als custs d'administraziun.

Infurmaziuns

Patrunas e patruns esters da persunas ch'èn assicuradas en l'AVS sin fundament da disposiziuns da l'UE/AECL ston da princip pajar contribuziuns en Svizra. Els pon dentant sa cunvegnir cun la persuna emploiada ch'ella paja sezza questas contribuziuns. Las patrunas u ils patruns ston pajar a las emploiadas ed als emploiads ultra dal salari anc lur part da la contribuziun. La cunvegna correspundenta tenor l'art. 21 al. 2 da l'ordinaziun (CE) nr. 987-09 è d'agiuntar a l'annunzia.

Formulars